Rozporządzenie-Ministra-Zdrowia-z-dnia-5-stycznia-2012-r.-w-sprawie-sposobu-kierowania-i-kwalifikowania-pacjentów-do-zakładów-lecznictwa-uzdrowiskowego