4 sierpnia 2022 Forum 2021

REGULAMIN

uczestnictwa w VII Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych KLRwP 

I.Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo
  w VII Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych KLRwP, oraz Umowy
  o uczestnictwo Imprezie Towarzyszącej.
 2. Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w VII Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych KLRwP lub/i umowa o uczestnictwo w dodatkowej Imprezie Towarzyszącej, zawarta pomiędzy Organizatorem wykonawczym Konferencji
  a Uczestnikiem.
 3. Konferencja – VII Forum Młodych Lekarzy Rodzinnych KLRwP, odbywające się w dniach 5-6 listopada 2022, w hotelu Hotel Park Inn by Radisson,
  Bytkowska 1a, 40-147 Katowice.
 4. Organizator wykonawczy Konferencji – ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł, strona Umowy.
 5. Organizator merytoryczny Konferencji – Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie, 00-209 Warszawa, ul. Muranowska 1, NIP 525-20-63-698, REGON 01003798100000, wpisane do rejestru stowarzyszeń, pod numerem KRS 0000088917.
 6. Uczestnik – uczestnik Konferencji lub Imprezy Towarzyszącej, będący osobą uprawnioną do wystawiania recept. 
 7. Impreza Towarzysząca –impreza integracyjna, nie będąca częścią Konferencji, w szczególności nie objęta opłatą konferencyjną, wymagająca odrębnego zgłoszenia lub opłaty na zasadach opisanych w pkt. IV Regulaminu.
 8. Biuro Konferencji – biuro uruchomione podczas trwania Konferencji w miejscu jego odbywania się.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Konsument:

  a. osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  b. osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  II.Program Konferencji

Przewidywane założenia programowe Konferencji dostępne są pod adresem https://forum.mlodzilekarzerodzinni.pl/
Program Konferencji zostanie udostępniony do dnia 31 sierpnia 2022 roku.

III.Zawarcie Umowy – rejestracja uczestnictwa w Konferencji, warsztatach i w Imprezie Towarzyszącej

  1. Stroną Umowy o uczestnictwo w Konferencji lub w Imprezie Towarzyszącej jest Uczestnik.
  2. Zawarcie Umowy (rejestracja uczestnictwa w Konferencji)odbywa się wyłącznie online, poprzez formularz zgłoszenia, dostępny na stronie internetowej https://forum.mlodzilekarzerodzinni.pl/
  3. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, termin dokonania rejestracji upływa w dniu 31 października 2022 roku.
  4. W przypadku wyczerpania miejsc udziału w Konferencji lub Imprezie Towarzyszącej przed dniem wskazanym w ust. 3 powyżej, Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji i wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.
  5. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Konferencji, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator wykonawczy Konferencji każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny sposób może nastąpić,
   w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 
  6. W przypadku przyjęcia przez Organizatora wykonawczego Konferencji zgłoszenia uczestnictwa dokonanego po upływie terminu, wskazanego w ust. 3 powyżej, nie gwarantuje on pełnego pakietu materiałów. 
  7. Uczestnik podczas rejestracji dokonuje wyboru dwóch preferowanych tematów warsztatów. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. W przypadku wyczerpania miejsc na preferowany przez Uczestnika warsztat zostanie on przydzielony losowo do innego warsztatu. Miejsca na warsztaty zajmowane są zgodnie z czasem wypełnienia formularza rejestracyjnego.
  8. Udział w Konferencji, oraz dodatkowo płatnej Imprezie Towarzyszącej możliwy jest po dokonaniu opłaty określonej w pkt. IV Regulaminu.
  9. Zgłoszenie udziału w Konferencji dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte. 
  10. Do wstępu na Konferencję upoważnione będą jedynie osoby posiadające identyfikatory konferencyjne, otrzymane od Organizatora wykonawczego Konferencji, po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej. 
  11. Do wstępu na Imprezę Towarzysząca w dniu 5 listopada 2022 roku, upoważnione będą jedynie osoby posiadające bilety wstępu na okaziciela.
  12. Rejestracja oraz odbiór materiałów konferencyjnych możliwe są w godzinach działania  Biura Konferencji. 
  13. Biuro Konferencji będzie czynne: 5 listopada a w godz. 8.00-17.00

   IV.Opłaty – wysokość i zakres
   1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Konferencji oraz w Imprezie Towarzyszącej dostępna jest na stronie https://forum.mlodzilekarzerodzinni.pl/
   2. W przypadku, gdy Uczestnik Konferencji uprawniony jest do wniesienia opłaty konferencyjnej w obniżonej wysokości, przewidzianej dla członka Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie, konieczne jest przesłanie na adres biuro@zizce.edu.pl w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia stosownego zaświadczenia w tym zakresie z biura ww. Stowarzyszenia.
    W przypadku nieprzedstawienia ww. zaświadczenia Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty w pełnej wysokości.
   3. Zakres opłaty konferencyjne Uczestników OBEJMUJE:

 • udział w konferencji oraz wystawie medycznej,
 • pakiet materiałów konferencyjnych, 
 • certyfikat uczestnictwa, 
 • wyżywienie w dniu 5 listopada: przerwa kawowa, lunch

 1. Opłaty można dokonać:

 1. w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o., mBank S.A. 38 1140 1081 0000 2164 4100 1003 z dopiskiem „Forum MLR” oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata), 
 2. w formie przekazu pocztowego,
 3. osobiście w siedzibie Organizatora wykonawczego Konferencji.  

 1. W przypadku formy płatności przez przelew bankowy, przekaz pocztowy lub osobiście w siedzibie Organizatora wykonawczego Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni od zawarcia Umowy (dokonania rejestracji on line), a także do niezwłocznego przesłania potwierdzenia jej dokonania pocztą e-mail na adres biuro@zizce.edu.pl.
 2. W przypadku niewniesienia opłaty lub wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, Uczestnik zostanie wezwany do zapłacenia różnicy, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Organizator wykonawczy Konferencji uprawniony będzie do anulowania zgłoszenia w terminie do 15 września 2021. Jeżeli Uczestnik dokonał jakiejkolwiek wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 20% wpłaty. W przypadku Konsumentów rozliczenia zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Udział w Konferencji, a także udział w Imprezie Towarzyszącej możliwy jest po dokonaniu opłaty.
 4. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.

  V.Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji lub Imprezie Towarzyszącej oraz zmiana podmiotu pokrywającego opłatę

 1. Uczestnik Konferencji ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
 2. W przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
  1. przed 15 października 2022r., odpowiednio Uczestnik otrzymają zwrot 80% opłaty konferencyjnej lub opłaty za Imprezę Towarzyszącą 
  2. po 15 października 2022r., Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty konferencyjnej lub opłaty za Imprezę Towarzyszącą.

Postanowienia pkt i) oraz pkt ii) nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

 1. W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, przysługuje im, niezależnie od prawa przyznanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W takim przypadku opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu
  w całości zwrócona. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać
  z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącemu Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
 2. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość zakończenia Umowy przez  Uczestnika Konferencji. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w formie:
  1. Listu e-mail na adres e-mail biuro@zizce.edu.pl (E-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),
  2. faksu na nr 12 421 40 50,
  3. listownie na adres Organizatora wykonawczego (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez Organizatora wykonawczego, powyższe nie dotyczy Konsumentów, w których przypadku liczy się data nadania oświadczenia).
 4. Opłaty będą zwracane, w przypadku przelewu bankowego – na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika
 5. W przypadkach  opisanych w pkt i) lub w pkt ii), e-mail zawierający dane do dokonania zwrotu pieniędzy powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji.
 6. W przypadku zmiany podmiotu finansującego udział Uczestnika w Konferencji, tj. zwrotu Uczestnikowi dokonanej opłaty w związku z pokryciem tej opłaty na rzecz Uczestnika przez osobę trzecią, Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę pomniejszoną o 20%. Zwrot opłaty zostanie dokonany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora opłaty za uczestnictwo w Konferencji dokonanej przez osobę trzecią. Postanowienie powyżej nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

  VI. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika, jest: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.

  2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – biuro@zizce.edu.pl

  3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy.

  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  · w przypadku osób fizycznych będących stroną Umowy – wzięcia udziału w Konferencji,

  · realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności: wystawiania certyfikatów uczestnictwa w Forum i rozliczania punktów edukacyjnych, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  · przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. w szczególności obowiązków podatkowo – księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

  · marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  5. Dane osobowe mogą być udostępnione:

  · podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Forum, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora

  · w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie wysyłki newslettera

  6. Dane osobowe będą przetwarzane:

  · w celu udziału w Konferencji – przez czas realizacji Konferencji, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,

  · w celu naliczania punktów edukacyjnych – do czasu zaakceptowania punktów po okresie rozliczeniowym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów), w przypadku wyrażenia jakiejkolwiek zgody – do czasu jej odwołania.

  7. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

  10.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  11.W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przekazywane są Organizatorowi przez Podmiot wysyłający, Podmiot wysyłający zobowiązuje się przekazać Uczestnikowi wskazane powyżej informacje o przetwarzaniu jego danych osobowych, a także informuje go o fakcie przekazania danych osobowych Organizatorowi i o kategoriach przekazanych danych osobowych.

  Administratorem danych osobowych jest również: Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie.

  VII. Sytuacja związane z epidemią Covid-19

  1. W przypadku, kiedy Uczestnik podał informację, że jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, Organizator ma prawo do weryfikacji certyfikatów takiego szczepienia. Uczestnik może odmówić okazania certyfikatu, jednakże wówczas będzie traktowany jako osoba niezaszczepiona.

  2. W przypadku zmiany sytuacji epidemicznej i związanych z nią oficjalnych zaleceń Organizator ma prawo do odwołania Konferencji lub zmian organizacyjnych (np. zmniejszenie liczby Uczestników przy zachowaniu pierwszeństwa uczestnictwa zgodnie z kolejnością wnoszenia opłat za udział w Konferencji lub przeprowadzenie Konferencji częściowo lub w całości online) wynikających z aktualnych zaleceń. W przypadku uczestnictwa online opłata za udział w Konferencji zostanie proporcjonalnie obniżona.

  3. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do zasad bezpieczeństwa w tym noszenia maseczki ochronnej i zachowania dystansu 1,5m.

  VIII. Postanowienia końcowe

  1. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów udostępnionych w ramach Konferencji jest zabronione, o ile nie postanowiono inaczej.

  2. Uczestnicy nie mogą dostarczać w związku z udziałem w Konferencji jakichkolwiek treści bezprawnych.

  3. W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.

  4. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem Konferencji pod adresem e-mail: biuro@zizce.edu.pl lub telefonicznie +48 12 422-09-20

  5. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy.

 1.  

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie, 

31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3

Ja, niżej podpisana/y ____________________________________________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w Konferencji/ ________________________________________________ / uczestnictwa w Imprezie Towarzyszącej __________________________________________________________. 

Informuję, że ww. Umowę zawarłam/ – em w dniu (data dokonania zgłoszenia) _____________________

_________________________

imię i nazwisko, adres,

podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

data5-6