WARUNKI PRAWNE DOTYCZĄCE DAROWIZNY
ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul Bierutowskiej
65-67, 51-317 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000268287, wysokość kapitału zakładowego: 127 050 000,00 zł, NIP: 701-004-60-36, REGON:
140756442, BDO: 000093138
zwana dalej „COLLINS WROCŁAW”
przekazuje na rzecz: „Odbiorcy”
środki ochrony indywidualnej na warunkach wskazanych poniżej.

Odbiorca zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że przyjęcie przez niego środków ochrony indywidualnej stanowi akceptację warunków darowizny określonych poniżej bez konieczności ich podpisania.
ZWAŻYWSZY, że w dniu 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, wybuch pandemii koronawirusa (COVID-19), która stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego;

ZWAŻYWSZY, że dnia 20 marca 2020r. w Polsce na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491). został ogłoszony stan epidemii;

MAJĄC NA UWADZE, że Odbiorca jest zaangażowany w działania związane z walką przeciwko COVID-19 w Polsce;

ZWAŻYWSZY, ŻE COLLINS WROCŁAW, w związku z zaistniałą sytuacją -aby pomóc w działaniach prowadzonych przez krajowe służby opieki zdrowotnej w walce przeciwko COVID-19, ma możliwość dodatkowej produkcji i darowizny niektórych środków ochrony indywidualnej w
postaci przyłbic ochronnych

MAJĄC NA UWADZE, że Odbiorca jest świadomy, iż COLLINS WROCŁAW nie jest profesjonalnym podmiotem specjalizującym się w produkcji i dystrybucji środków ochrony indywidualnej;

ustala się co następuje:
1. COLLINS WROCŁAW przekazuje Odbiorcy środki ochrony indywidualnej w formie darowizny. Środki ochrony indywidualnej będą przeznaczone tylko i wyłącznie w celu walki z koronawirusem COVID-19 .
2. Odbiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Środki ochrony indywidualnej nie zostały zaprojektowane przez COLLINS WROCŁAW a są wykonywane w oparciu o projekt typu open source nie wymagający zakupu licencji, a COLLINS WROCŁAW nie może zagwarantować, że środki ochrony indywidualnej są zgodne z obowiązującymi standardami przemysłowymi,
regulacjami, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, lub czy posiadają określone właściwości przewidziane dla środków ochrony indywidualnej. Odbiorca przyjmuje środki ochrony indywidualnej na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.
3. Odbiorca wyraża zgodę, że w żadnym wypadku COLLINS WROCŁAW nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Odbiorcy ani żadnej osoby trzeciej z tytułu jakichkolwiek, szkód (w tym pośrednich i bezpośrednich) powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy w tym korzystania
przez Odbiorcę lub inne podmioty ze środków ochrony indywidualnej.
4.Odbiorca zobowiązuje się zabezpieczyć COLLINS WROCŁAW, jego spółki zależne i stowarzyszone oraz ich pracowników, osoby zarządzające przed wszelkimi roszczeniami podmiotów trzecich, a także stratami, szkodami, kosztami związanymi lub wynikającymi lub mogącymi wyniknąć z użytkowania Środków ochrony indywidualnej.
5. COLLINS WROCŁAW nie udziela, a Odbiorca zrzeka się jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych i dorozumianych, w tym wszelkich gwarancji przydatności do określonego celu lub wynikających z obowiązujących przepisów. Wyłącza się odpowiedzialność Collins Wrocław z tytułu rękojmi za wady.
6. Odbiorca zrzeka się wszelkich możliwych roszczeń przeciwko Collins Wrocław, a także zobowiązuje się, że nie będzie dochodził od Collins Wrocław żadnych roszczeń, ani jakiegokolwiek odszkodowania.
7. Odbiorca oświadcza, że zna i akceptuje stan techniczny Środków ochrony indywidualnej oraz zakres ich kompletności, przydatności do użytku i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
8. Odbiorca oświadcza, że wiadome jest mu, że przekazywane środki ochrony indywidualnej nie posiadają stosownych i wymaganych dla środków ochrony indywidualnej certyfikatów, pozwoleń, zgód, w tym CE i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń, a także, że zwolni z odpowiedzialności z tego tytułu przed wszelkimi podmiotami trzecimi, w tym organami.

W imieniu UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o. o.